Ein taith maethu - cam wrth gam - Rhan un

Cofnodwyd: Tuesday 21st April 2020

Ydych chi erioed wedi dychmygu sut deimlad fyddai’r daith i fod yn ofalwr maeth? Yn y blog hwn, mae gofalwyr maeth newydd yn rhannu eu taith maethu gam wrth gam o’u sgwrs gyntaf  â’r tîm maethu i ofalu am eu plentyn cyntaf.

IMG_4637

Ein taith i fod yn ofalwyr maeth

  • Cysylltu â’r tîm maethu
  • Ymweliad i’n cartref
  • Agoriad llygad go iawn
  • Mwy o waith papur
  • Mynd i banel
  • Wedi ein cymeradwyo!
  • Yr alwad ffôn gyntaf yna
  • Ein plentyn maeth cyntaf
  • COVID 19

Ar ôl gweld neges am faethu ar Facebook roeddwn yn teimlo bod yn rhaid i mi ddarganfod mwy am faethu i’n Cyngor lleol...

Rydym ar hyn o bryd yn magu ein merch fach, ein gwyrth, ein babi IVF. Mae hi’n brydferth, meddylgar a chwilfrydig.

Ar ôl sgwrs hir gyda fy ngŵr am faethu dyma ni’n penderfynu y byddai ein teulu bach yn elwa’n fawr o edrych ar ôl plant ac wrth gwrs yn cynnig cartref sefydlog a llawn cariad i’r rheiny sydd ei angen.

Cysylltu â’r tîm maethu

Cysylltais â’r tîm maethu trwy gyfryngau cymdeithasol ac yn fuan iawn wedi hynny roeddem yn mynychu noson wybodaeth. Yn seiliedig ar brofiadau blaenorol; dyma ni’n cael ein cynghori ei fod yn bwysig ein bod yn maethu plant sy’n iau na’n hogan fach, roedd hynny felly’n golygu edrych ar ôl blant 0-4 oed. Mae gofalu am y grŵp oedran hwn yn gyffredinol yn golygu nad wyf yn gallu gweithio sydd yn ffactor pwysig i’w ystyried gan fod lwfans maethu ddim yn mynd i fod yn ddigon i dalu’r biliau (ond wrth gwrs mae’n cyfrannu tuag atyn nhw).

Ein hymweliad cyntaf

O’r pwynt hynny gwyddwn ein bod eisiau maethu. Dyma weithiwr cymdeithasol hyfryd yn ymweld â’n cartref ar gyfer y cam nesaf. Fel rhan o’n taith hyd yma rydym wedi gwylio ffilmiau o ofalwyr maeth yn ‘bwrw iddi’, gan egluro rhai o’r trafferthion a’r sefyllfaoedd bu’n rhaid iddyn nhw ei wynebu, a llenwi llawer o waith papur i sicrhau mai ni yw’r bobl gywir ar gyfer y gwaith.

Agoriad llygad go iawn

Roedd y cwrs hyfforddi (tridiau) yn agoriad llygad go iawn, mae’n ofnadwy o anodd clywed am blant bach yn cael eu hanwybyddu a’u diystyru gan ei rhieni, yn enwedig gan ei fod mor agos i adref - a phlant bach sy’n byw yn ein hardal leol. Dyma ni’n cael y cyfle i gwrdd â gofalwyr maeth, darpar ofalwyr a mwy o weithwyr cymdeithasol oedd i gyd yn chwarae rôl bwysig iawn er mwyn mynegi i ni yr hyn a fyddai o’n blaenau pe bawn yn mynd amdani! Dyma fy ngŵr a finnau yn mynychu’r cwrs oedd yn anodd gan fod y ddau ohonom yn gweithio ac yn magu plentyn tair oed ond mae jyglo pethau yn rhan o fod yn rhieni da yn ein barn ni.

Mwy o waith papur

Unwaith eto roedd mwy o waith papur, asesiad iechyd gan ein Meddyg Teulu a phenodwyd gweithiwr cymdeithasol ar ein cyfer (Hazel) a oedd yn ein helpu wrth i ni symud ymlaen at yr asesiad terfynol. Bydd Hazel gyda ni am weddill ein gyrfa maethu, hi sy’n ein helpu ac yn rhoi arweiniad i ni ar bethau fel pa fath o ofalwyr maeth y dymunwn ei efelychu. Bydd Hazel yn ymweld â ni yn wythnosol am ychydig fisoedd a phan mae hi’n meddwl ein bod yn barod, byddwn yn mynd o flaen panel o aseswyr.

Ein taith maethu - Rhan dau

IMG_4636

 

Share this blog

Back to Top