Ein taith maethu - Rhan dau

Cofnodwyd: Dydd Llun 27th April 2020

Rydym chwe mis i mewn i’r broses ac yn mynd o flaen panel o aseswyr sy’n swnio fymryn yn ddychrynllyd, ond dim ond dechrau ein taith yw hyn, mae maethu yn dechrau pan fyddwn yn agor ein drysau i blentyn bach, sydd yn ein llenwi â chyffro ac ofn ar yr un pryd!

 

IMG_4691

Mynd i banel

Mae’r diwrnod wedi cyrraedd! Mae’r diwrnod wedi cyrraedd lle rydym wedi treulio 10 mis yn paratoi ar ei gyfer, ers ein sgwrs gyntaf am faethu, da ni’n mynd o flaen y panel.....

Mae’n teimlo fel oes ond ar yr un pryd wedi hedfan i rywle. Dros y pedwar mis diwethaf, mae fy ngŵr, ein merch fach, y ci a finnau wedi bod yn gweithio gyda Hazel (ein gweithiwr cymdeithasol) yn wythnosol i fagu perthynas, gofyn cwestiynau a delio gydag unrhyw waith papur sy’n rhan o’r broses. Mae Hazel wedi gweld y da, y drwg a’r hyll yn ein cartref! O blentyn bach wedi blino i’n ci anghenus - mae hi wedi gweld pob agwedd o’n bywyd fel teulu!

Mae Hazel wedi llunio adroddiad swmpus i’r tîm ei ddarllen cyn i ni gyrraedd. Dyma ni’n cyrraedd pum munud cyn ein hapwyntiad (yn disgwyl gorfod aros gan fod y pethau yma byth yn dechrau ar amser), ac yn gadael gyda 15 munud i sbario, ond roedd yna ddamwain ar yr A55 ac roedden ni ar ei hol hi ac yn teimlo dan bwysau braidd! Beth bynnag, roedd popeth yn iawn a dyma ni’n cael ein galw i’r ystafell gyfarfod yn Neuadd y Sir.

Roedd hi’n ddiwrnod heulog a braf ac roedd yna tua 12 o wynebau croesawgar yn canolbwyntio arnom ni. Mae fy ngŵr a finnau wedi arfer siarad yn gyhoeddus (ond dwi ddim yn deud ein bod ni’n dda am wneud hynny chwaith!) ond roedd yn helpu ni i ymlacio. Roedd un ddynes yn arbennig yn arwain, ac fe ofynnodd ychydig o gwestiynau, roedden ni wedi trafod y math yma o gwestiynau o flaen llaw gyda Hazel felly doedd yna ddim cwestiynau annisgwyl! Ar ôl beth oedd yn teimlo fel dau funud dyma ni’n cael ein harwain allan o’r ystafell fel bod y panel yn cael cyfle i drafod ac yna dyma ni’n dychwelyd i’r ystafell. Allai ddim cofio eu hunion eiriau ond roedden ni WEDI LLWYDDO! Rydym bellach wedi cofrestru’n swyddogol i ofalu am blant bach 0-4 oed.


Wedi ein cymeradwyo!

Aethon ni’n dau am frecwast hwyr/cinio cynnar i ddathlu, ac roedden ni ar dân eisiau rhannu ein newyddion gyda’n merch fach - a’i hymateb cyntaf oedd ‘mami dwi ddim eisiau helpu chdi i edrych ar ôl hogan fach arall’ ond unwaith i mi egluro wrthi y byddai ganddi rywun i chwarae gyda dyma hi’n newid ei meddwl yn sydyn iawn! Mae hi bellach yn ychydig wythnosau ers i ni gael ein cymeradwyo ac rydym yn edrych ymlaen yn arw i ofalu am ein plentyn maeth cyntaf! Mae mwy o waith papur wedi bod a chyrsiau ar-lein i’w cwblhau a hefyd dwi wedi rhoi fy enw i lawr i wneud cyrsiau ar gymorth cyntaf a diogelu.

Rŵan ein bod wedi mynd o flaen y panel nid oes angen i ni weld Hazel am ein coffi am ddwy awr bob wythnos a dal i fyny gyda hi yn ein cartref ac mae dod i arfer gyda pheidio â gwneud hynny yn mynd i gymryd amser! Ond unwaith y bydd gennym blentyn sy’n derbyn gofal, bydd wyneb cyfeillgar Hazel yn dychwelyd yn fwy aml i’n cefnogi ni.

O ran paratoi i gael hogyn/hogan 0-4 oed yn ein bywydau does dim llawer y gallwn ei wneud tan y byddwn yn cael yr alwad ffôn ‘na - amseroedd cyffrous iawn o’n blaenau!

Rhan tri:  Ein taith maethu, yr alwad ffôn gyntaf yna

Share this blog

Back to Top