Gofalwyr Maeth Hwb - Mockingbird

MB_header_cym

Mae Gwasanaeth Maethu Sir y Fflint ar daith i greu a datblygu'r Clwstwr Mockingbird cyntaf yng Nghymru.  Mae cyfle cyffrous wedi codi i chi ymuno â ni ar y daith hon fel Gofalwr Maeth Hwb, gan weithio gyda phlant, pobl ifanc a’u Gofalwyr Maeth.

Mae gofalwyr maeth hwb Mockingbird yn ofalwyr maeth profiadol sy’n gweithredu fel y glud sy’n uno’r gofalwyr lloeren fel teulu estynedig.  Mae gofalwyr  maeth hwb yn darparu clust i wrando, a rhywun i droi atynt sy'n deall heriau maethu i leihau unigedd er mwyn sicrhau nad yw gofalwyr yn teimlo eu bod ar eu pennau eu hunain.  

Mae Gwasanaeth Maethu Sir y Fflint yn recriwtio gofalwyr maeth hwb Mockingbird, llawn amser a chyflogedig.  Bydd gofalwr maeth hwb Mockingbird wedi'u hyfforddi'n benodol i gynnig lleoliad aros dros nos, cefnogaeth gan gymheiriaid, cefnogaeth mewn argyfwng, cynllunio ar y cyd a gweithgareddau cymdeithasol i dai lloeren. Bydd y rôl yn un wobrwyol ond hefyd bydd yn brysur ac amrywiol, gan feithrin perthnasau gyda phlant a phobl ifanc o bob oed.  Mae’n rôl llawn amser ar gyfer gofalwyr maeth cymeradwy oherwydd y gwaith trefnu a chynllunio sydd ei angen i sicrhau bod y clwstwr yn gweithio'n effeithiol.

Ymunwch â 42 o gartrefi hwb sy’n rhan o Mockingbird ar draws y DU.

“y wobr i ni fel gofalwyr maeth hwb yw ein bod ....yn gallu camu i mewn a.... gyda'n profiad fel gofalwyr maeth, mae hyn wedi cynorthwyo i atal lleoliad rhag dod i ben" Gofalwr maeth hwb

Disgwyliadau gan Ofalwr Maeth Hwb:

  1. Gallu darparu gofal dydd a chymorth dros nos, gyda 2 wely sbâr (mewn ystafelloedd ar wahân yn ddelfrydol

  2. Yn gyfrifol am galendr y clwstwr a blaenoriaethu anghenion y grŵp

  3. Profiad, hyfforddiant a gwybodaeth am faethu

  4. Gweithio ochr yn ochr â Gweithiwr Cymdeithasol Goruchwyliol Mockingbird

  5. Cynllunio digwyddiadau cymdeithasol a datblygu grŵp cryf

  6. Gallu addasu cynlluniau a delio gyda digwyddiadau y tu hwnt i oriau arferol

  7. Cyfathrebu da a chadw cofnodion

  8. Cyfryngu, eirioli a delio â gwrthdaro

  9. Cefnogaeth gyda chyswllt brodyr a chwiorydd a theulu biolegol.

  10. Cefnogaeth cludiant i’r grŵp (os oes angen)

 

Disgrifiad o’r swydd

Disgrifiad o’r swydd.pdf

 

Taliad

Bydd y Gofalwr Maeth Hwb yn derbyn taliad maethu uwch o £24,000 y flwyddyn (£461 yr wythnos) a lwfans maethu o £15,000 y flwyddyn (£288 yr wythnos) a chyllideb ar gyfer gweithgareddau cymdeithasol.

 

Cwestiynau Cyffredin

Rwyf eisoes yn ofalwr maeth gyda Gwasanaeth Maethu Sir y Fflint ac mae gennyf blentyn ar leoliad gyda mi, allaf i wneud cais? Gallwch.  Byddwn yn ystyried a fyddai’r plentyn sydd ar leoliad ar hyn o bryd yn ymdopi â’r ‘mynd a dod’ o’r clwstwr ac a allech chi reoli’r rôl ochr yn ochr â'ch ymrwymiadau maethu presennol.

Rwy’n maethu mewn man arall ar hyn o bryd, allaf i wneud cais? Gallwch.  Os oes gennych chi brofiad o faethu mewn man arall ac eich bod wedi cwblhau (neu’n fodlon cwblhau) QCF a hyfforddiant ymlyniad, gallwch wneud cais ar gyfer rôl Gofalwr Maeth Hwb a throsglwyddo i Wasanaeth Maethu Sir y Fflint.

Nid wyf yn ofalwr maeth, allaf i wneud cais? Mae angen rhywun gyda phrofiad o faethu ar gyfer y rôl hon.  Gallwch wneud cais i fod yn ofalwr maeth cyffredinol i gael profiad cyn gwneud cais am y rôl hon.  

Pa gefnogaeth a hyfforddiant gaf i ar gyfer y rôl hon? Bydd hyfforddiant ar gyfer gofalwr maeth hwb a chlwstwr yn cael ei ddarparu gan y Rhwydwaith Maethu.  Gallwch gyfarfod â gofalwyr maeth hwb eraill mewn digwyddiadau Mockingbird hefyd.  Bydd gweithiwr cymdeithasol goruchwyliol Mockingbird yn cefnogi’r rôl ac yn goruchwylio’r gofalwr maeth hwb a rhai o’r gofalwyr clwstwr.

Allaf i wneud cais i fod yn ofalwr maeth hwb os ydw i’n sengl? Gallwch ,os oes gennych chi'r profiad a'r rhwydwaith gefnogaeth i dderbyn y rôl hon.

Oes rhaid i mi fyw yn Sir y Fflint? I ddechrau rydym yn chwilio am ofalwyr maeth hwb sy’n byw yn neu ger Treffynnon, Bwcle, Glannau Dyfrdwy, Brychdyn a'r Wyddgrug. 

 

Geirfa Mockingbird

Gofalwr Maeth Hwb=y gofalwr sy’n darparu cefnogaeth i aelwydydd sy’n maethu yn y clwstwr.

Clwstwr= grŵp o aelwydydd maethu

Lloeren = yr aelwydydd maethu unigol

Gweithiwr Cymdeithasol Goruchwyliol Mockingbird = rôl gyswllt sy'n goruchwylio'r gofalwr maeth hwb a rhai o'r gofalwyr maeth yn y clwstwr.  Byddant yn monitro rhaglen Mockingbird.

Cysgu dros nos = term Mockingbird ar gyfer seibiant

Amser teulu = term Mockingbird ar gyfer cyswllt

Anfon pecyn gwybodaeth i mi
Back to Top