Meini Prawf

Kim slider

Mae fy holl galon yn y gwaith. Rydych yn eu trin fel eich plant eich hun. Os  ydych yn dod i’w hadnabod yn dda, wrth gwrs eich bod yn teimlo’n drist wrth eu gweld yn mynd. Rhaid i chi sylweddoli beth rydych yn ceisio’i wneud a chyn bo hir, bydd plentyn arall yn gofyn am eich help. Rwyf wrth fy modd gyda’r gwaith - Kim, Gofalwyr Maeth

Bywyd cartref sefydlog & Perthynas sefydlog (os yw hynny’n berthnasol)
Gallwch fod yn sengl, yn briod, wedi ysgaru, yn bartner sifil neu’n byw gyda phartner. Rhaid i chi fod mewn perthynas ers 2 flynedd neu fwy. Gallwch fod o unrhyw dueddiad rhywiol.
Amser a hyblygrwydd: 
Bydd angen amser arnoch i fynychu cyrsiau hyfforddi a chyfarfodydd ac i gasglu plant o’r ysgol neu amser sbâr rheolaidd ar benwythnosau ac yn ystod gwyliau’r ysgol. Gallwch barhau i weithio’n rhan amser neu’n llawn amser. Mae'n rhaid i un person fod gartref yn ystod y dydd i ofalu am blant o dan bum mlwydd oed neu blant sydd ar gynllun arbenigol.
Iechyd da a bywyd iach: 
Mae’n rhaid i chi ofalu am eich iechyd eich hun. Ni fydd plant o dan bum mlwydd oed yn cael eu lleoli gydag unrhyw un sy’n ysmygu. Ni fyddwch yn cael eich eithrio os ydych dros eich pwysau neu os oes gennych salwch, ond mae’n rhaid i chi fod yn ddigon iach i fedru cynnig cartref sefydlog, gofalgar.
Oed
Mae’n rhaid i chi fod yn ddigon hen i fod yn ffigwr rhiant priodol, ond does dim terfyn oedran.
Ystafell wely sbâr a chartref glân a diogel: 
Rhaid i chi gael ystafell sbâr yn eich cartref. Dim ond brodyr a chwiorydd neu blant dan 5 oed o’r un rhyw all rannu ystafell. Mae cynlluniau maethu arbenigol yn gofyn am ddwy ystafell sbâr.
Dim euogfarnau troseddol yn cynnwys trais a throseddau yn erbyn plant: 
Mae’n rhaid i chi gytuno i gael gwiriad gan yr heddlu a rhaid i chi beidio â bod ag unrhyw gollfarn am drais yn y teulu neu gam-drin rhywiol neu gollfarn yn erbyn plant.
Dewiswch ystod oedran sy’n briodol i’ch teulu
Os oes gennych blant, rydym yn eich argymell i faethu plant sy’n iau na’ch plentyn hynaf yn y cartref. Gallwch fod â phlant sy’n dal i fyw gartref, plant sydd wedi tyfu ac wedi gadael cartref neu gallwch fod heb unrhyw blant eich hun.
Penderfynol: 
Bydd angen i chi fod â phenderyfniad ar gyfer yr adegau da a’r adegau anodd, a bydd angen synnwyr digrifwch arnoch.
Egni a ffordd iach o fyw 
Bydd angen egni arnoch i fynd â phlant i wahanol weithgareddau. Rydym yn gofyn i ofalwyr maeth annog plant i fyw bywyd egnïol a bwyta’n iach
Bod yn amyneddgar ac yn wrandawr da

Pan fyddwn yn gofyn i bobl ifanc mewn gofal maeth, "Beth sy’n gwneud gofalwr maeth da?" y peth pwysicaf iddyn nhw yw eich bod yn gwrando arnynt.

Teulu a ffrindiau cefnogol

Mae'n bwysig bod pawb yn gefnogol i’r syniad o faethu gan ei fod yn effeithio ar y teulu cyfan. Byddem yn eich cynghori i drafod y mater â phawb yn y cartref yn gynnar yn y broses.

Agored, gonest a pharod i fynd drwy broses asesu gadarn
Gall hyn deimlo fel proses ymwthiol iawn,ond erbyn y diwedd bydd gennym ddarlun clir o’ch anghenion chi ynogystal ag anghenion y plentyn mewn gofal. Bydd hynny o gymorth ini eich paru’n llwyddiannus.
Anfon pecyn gwybodaeth i mi
Back to Top