Gwahanol Fathau o Faethu

Sillouette slider
Mae pobl yn meddwl fy mod yn hurt pan fyddaf yn dweud wrthynt fy mod yn ofalwr maeth. ‘Dw i’n meddwl eu bod yn disgwyl i ofalwyr maeth fod yn gyplau canol oed. Nid yw bod yn sengl ac mewn swydd lawn amser yn eich atal rhag maethu. Gall fod yn brysur, ond gallwch wneud y gwaith pan mae’n gyfleus i chi - Gavin, Gofalwyr Maeth

 

Wrth ddewis pa fath o faethu sydd orau i chi, dylech ystyried...

  1. A fydd rhywun ar gael adref yn ystod y dydd?
  2. A fyddwch yn gallu danfon a nôl y plentyn o’r ysgol, oriau hyblyg?
  3. A oes unrhyw un yn y cartref yn ysmygu?
  4. A oes unrhyw blant eraill ar yr aelwyd?

Gofalwyr seibiant

Maent yn cynnig cymorth i ofalwyr maeth amser llawn er mwyn rhoi seibiant iddynt. Hefyd, gallant gynnig lle diogel i blentyn mewn argyfwng neu am gyfnod byr i helpu teulu.

Gofalwyr seibiant byr

Mae’r rhain yn cynnig ymweliadau rheolaidd dros benwythnosau a gwyliau am wythnos i blentyn anabl (rhwng 5 a 19 oed) am nifer o flynyddoedd. Mae’r plant yn byw gartref gyda’u teuluoedd.

Gofalwyr maeth amser llawn

Maent yn edrych ar ôl plant (rhwng 0 ac 18+ oed) gyda’r nod o ddychwelyd plant at eu teuluoedd biolegol. Os nad yw’r plentyn yn gallu dychwelyd i’w gartref, gall gofalwyr maeth helpu plant i symud ymlaen at deulu a fydd yn eu mabwysiadu neu eu cefnogi nes byddant yn tyfu’n oedolion.

Maethu babanod

Maethu Plant Hŷn 10+

Cynlluniau Maethu Arbenigol

Wrth i’ch sgiliau ddatblygu, efallai y cewch eich ystyried ar gyfer cynllun maethu arbenigol, gan ofalu am blant a phobl ifanc sydd ag ymddygiad heriol. Bydd angen ewyllys a phenderfyniad cryf arnoch. Rhaid i un gofalwr fod ar gael bob amser. Mae gofalwr cynllun arbenigol yn derbyn y Iwfans maethu (fesul wythnos fesul plentyn) yn ogystal â thaliad uwch. Nid ydym bellach yn recriwtio i gynlluniau hanesyddol.

Rhieni a'u Plentyn

Mae hon yn rôl faethu heriol a gwobrwyol. Bydd gennych chi un neu hyd yn oed ddau riant a phlentyn yn eich cartref. Mae’r rhan fwyaf o’r lleoliadau yn rhai tymor byr, am 12 i 16 wythnos, a’ch rôl chi fyddai arwain, cefnogi ac asesu gallu’r rhieni i ofalu am eu plentyn. 

Rhieni a'u Plentyn

Dychwelyd ac Atal

Mae plant mor ifanc â 10 oed yn byw mewn gofal preswyl oherwydd eu hanghenion cymhleth neu ymddygiadol.  Rydym eisiau rhoi cyfle iddyn nhw fyw gyda theulu. (Dyma yw dychwelyd, cyfeirir ato hefyd fel “cam i lawr”). Rydym hefyd eisiau atal plant rhag symud i leoliad preswyl neu yn bell i ffwrdd o'u cymuned. (Dyma beth yw atal). Fel rhan o dîm, byddwch yn gweithio gyda therapyddion, gweithwyr cymdeithasol a gofalwr maeth cefnogol (seibiant) i roi ymyrraeth ddwys er mwyn gwneud gwahaniaeth i lwybr bywyd y plentyn.

Dychwelyd ac Atal

Mockingbird

Mockingbird

Anfon pecyn gwybodaeth i mi
Back to Top