Cwestiynau Cyffredin

MBE_slider

Rydym ni ein hunain wedi magu plant yn eu harddegau. Does dim llawer o wahaniaeth ond dydi’r rhain ddim wedi cael yr un dechreuad. Mae’n rhaid gosod ffiniau cadarn a chadw atyn nhw. Rwy’n eu trin fel rhan o’r teulu - Sheila, Gofalwyr Maeth

C. Alla i weithio yn ogystal â maethu?

Gallwch. Os byddwch yn maethu plant o dan 5 mlwydd oed neu blant sydd ar gynllun arbenigol, rydym yn gofyn i un rhiant fod gartref yn ystod y dydd.

C. Allai’r plant rannu ystafelloedd gwely?

Rhaid i chi fod ag ysafell wely spar. Dylai plant sy'n cael eu maethu gael ystafell wely ar wahan i'ch plant eich hunain. Dim ond os ydych yn maethu brodyr a chwiorydd neu blant o dan 5 oed o'r un rhyw y gallant rannu ystafell wely. Rydym yn eich cynghori i roi ystafell wely ar wahân i bob plentyn. Mae hynny’n caniatáu i’ch plentyn chi neu i’r plentyn maeth gael ei le ei hun. Mae babanod yn gallu cysgu yn ystafell y rhiant maeth, ond bydd yn rhaid iddynt gysgu mewn ystafell sbâr neu rannu ystafell erbyn iddynt gyrraedd 18 mis oed.

C. A fydda i’n derbyn tâl?

Byddwch yn cael lwfans ‘maethu’ i helpu talu biliau’r cartref. Fel y byddwch yn datblygu’ch gyrfa mewn gofal maeth, byddwch hefyd yn derbyn ‘taliadau am sgiliau’. Gallwch gael taliad blynyddol o dan rai cynlluniau arbenigol.

C. Alla i ddewis oedran y plentyn rwyf am ei faethu?

Gallwch. Gallwch ddewis plentyn o oedran a fyddai’n cydweddu orau â’ch teulu. Gallwch ofyn am gael newid yr ystod oedran neu ryw os bydd eich amgylchiadau’n newid. Rydym yn argymell eich bod yn maethu plant sy’n iau na’ch plentyn hynaf. Os ydych yn gweithio'n llawn amser neu'n ysmygu, argymhellwn i chi faethu plentyn oedran ysgol.

C. Pa mor hir yw’r broses?

Bydd ar asesiad yn cymryd 6 mis o leiaf. Bydd y rhan fwyaf o bobl yn cael eu cymeradwyo fel gofalwyr maeth ymhen 12 mis ar ôl eu hymholiad cyntaf.

I fod yn ofalwr maeth, rhaid i chi gael eich asesu’n drylwyr i weld a yw maethu’n addas i chi. Mae’n rhaid archwilio’ch cefndir i asesu a fyddai plant yn ddiogel yn eich gofal. Rydym hefyd am ddod i’ch adnabod chi gan ein bod am wneud yn siwˆ r bod maethu yn llwyddo a’ch bod chi, eich teulu a’r plant yn eich gofal yn elwa.

C. Pam maethu gyda'ch cyngor lleol?

Mae maethu gyda'ch Cyngor lleol yn rhoi'r cyfle i chi helpu plant lleol . Helpwch nhw i aros yn eu hardal leol a'u hysgolion lleol . Mae cymorth a hyfforddiant ar gael ar y stepen drws a thim profiadol wrth law y gallwch ymddiried ynddynt i fod yno bob cam o'r ffordd . 

C. Pa fath o blant fyddwn ni’n eu cael?

Bydd y plant y mae angen eu maethu o’r oedran a’r rhyw rydych wedi nodi, ond mae pob un yn wahanol iawn. Mae rhai wedi’u camdrin, efallai eu bod wedi’u hesgeuluso neu fod eu rhieni’n ei chael yn anodd gofalu amdanyn nhw a’u cadw’n ddiogel. Nid oes gan rai teuluoedd unrhyw rwydwaith cefnogi i’w helpu yn ystod cyfnod anodd neu gyfnod o salwch ac mae angen gofalu am y plentyn tra caiff problemau eu datrys neu nes bydd eu hiechyd yn gwella.

C. A fydd y rhieni biolegol yn gwybod ble rwy’n byw?

Bydd y rhieni’n cael gwybod ble mae’u plant yn byw os byddwn ni’n ystyried bod hynny’n diogel.

A fyddwn i’n gallu newid fy meddwl unwaith y byddwn i’n dechrau?
Byddech, mae’n broses gam wrth gam. Rydym eisiau i chi fod yn hyderus ac yn barod i faethu. Bydd digonedd o gyfleoedd ar hyd y ffordd i drafod unrhyw beth sy’n eich poeni chi a phenderfynu a ydych chi’n dymuno mynd ymlaen i’r cam nesaf.
Pam fyddwn i’n dewis maethu gyda Sir y Fflint, yn hytrach na gwasanaethau maethu eraill?

Rydym yn dîm cyfeillgar a phrofiadol, gyda chefnogaeth a hyfforddiant ar eich stepen drws. Mae dros 120 o deuluoedd wedi dewis maethu gyda ni, ac yn parhau i faethu efo ni am sawl blwyddyn. Fel yr awdurdod lleol mae cyfrifoldeb arnom tuag at yr holl blant mewn gofal maeth ac ni sy’n gwneud y lleoliadau (penderfynu ymhle y bydd y plentyn yn cael ei faethu). Bydd gan blant mewn gofal maeth eu gweithwyr cymdeithasol eu hunain o’r awdurdod lleol, dim ots gyda phwy y byddwch yn maethu. Rydym wedi ein lleoli yn y Fflint, gyda gweithwyr cymdeithasol y plentyn – un tîm o dan yr un to.

Os ydych chi’n maethu gyda gwasanaeth maethu arall ar hyn o bryd, cysylltwch â ni am sgwrs ynglŷn â throsglwyddo i’r awdurdod lleol. Mae nifer o ofalwyr maeth gydag asiantaethau annibynnol wedi llwyddo trosglwyddo i faethu gyda ni.

Y plant sy’n cyfrif i ni, nid yr elw.

Anfon pecyn gwybodaeth i mi
Back to Top