Stori Helen

sliders0_cy

Mae Helen o'r Wyddgrug wedi bod yn ofalwr maeth am y saith mlynedd diwethaf, yn gofalu am blant o chwe wythnos oed i 16 mlwydd oed. Mae hi wedi gofalu am 27 o blant.  


"Mae pob plentyn yn unigolyn; maen nhw'n dod o gartrefi gwahanol, maen nhw wedi cael profiadau gwahanol ac mae ganddyn nhw eu set eu hunain o broblemau. Mae gan lawer o'r plant rwyf wedi gofalu amdanyn nhw broblemau gyda bwyd oherwydd ei fod yn rhoi cysur iddyn nhw ac maen nhw wedi dod o gartref lle nad oedd amseroedd bwyd rheolaidd a lle nad oedd bwyd ar gael bob amser. 


"Mae angen ymrwymiad i'r plentyn ac ymrwymiad i fynychu hyfforddiant, yn enwedig yn ystod eich blwyddyn gyntaf o faethu. Mae hyfforddiant yn eich helpu i ddeall ymddygiad y plant, y trawma gwahanol y mae'r plant hyn wedi eu hwynebu a sut i ddelio â hynny. Mae'n rhoi syniadau a strategaethau newydd i chi." 


Dywed Helen ei bod yn bwysig paratoi eich hun ymlaen llaw, bod yn realistig, ac ystyried anghenion eich teulu eich hun cyn i chi ymrwymo: 


"Os ydych yn meddwl am faethu mae angen i chi ystyried a allwch roi'r ymrwymiad a'r amser y mae ei angen. Rhaid i chi drafod yn hir ac yn galed fel teulu a phenderfynu ai dyma'r amser cywir. Ni fyddwn yn dechrau maethu pan fydd hi'n amser arholiadau, byddai'n well aros ac osgoi'r amhariad ar gyfer plant eich hun. 


"Un myth ynghylch maethu yw'r farn y bydd dod â phlentyn i gartref cariadus yn gwneud popeth yn well. Nid yw'r un fath â rhianta eich plant eich hun, oherwydd nid yw eich plant eich hun erioed wedi bod drwy'r trawma hwnnw. Os ydych wedi bod yn rhiant da i'ch plant eich hun mewn un ffordd, nid yw hynny'n golygu y bydd yn gweithio wrth faethu. 


Fel gofalwr maeth mae angen strwythur a ffiniau. Byddwn yn dweud wrth y plant bod rheolau yn ein tÅ· ni o'r diwrnod cyntaf un. Fydda i byth yn dweud ‘Dwi'n gwybod sut rwyt ti'n teimlo' oherwydd dydw i ddim. Allaf i ddim dechrau dychmygu sut maen nhw'n teimlo." 

Hyd yn oed ar ôl gofalu am 27 o blant, dywed Helen ei bod yn bwysig gwybod pryd i ofyn am help: 


Peidiwch â bod ofn codi'r ffôn i'r tîm maethu neu ofalwyr maeth eraill. Nid yw'n arwydd o fethiant. Mae'n well gofyn am gymorth cyn iddo droi'n argyfwng. Mae bob amser rhywun ar ben arall y ffôn. Rhaid i chi allu gweithio gyda phobl eraill a siarad am bethau. Rwyf bob amser yn cael cefnogaeth dda gan Wasanaeth Maethu Sir y Fflint pryd bynnag y bydd ei hangen, a dyna pam fy mod yn dal i faethu ar ôl saith mlynedd." Saith mlynedd, a 27 o blant yn ddiweddarach, mae Helen wrth ei bodd â'r gwobrau a ddaw yn sgil maethu. Mae merch Helen ei hun bellach yn y brifysgol ac mae'n mwynhau gweld y plant maeth pan ddaw hi adref: 


Mae'n hoffi clywed am y pethau rhyfedd y bydd y plant yn eu gwneud a'u dweud, ac mae yna gymaint o â adegau gorau'. O'r plant sydd yn dweud wrthych eu bod yn eich caru chi, i'r bachgen 16 oed sy'n dweud wrthym ein bod yn cŵl! Wyneb merch fach, bob bore pan fyddwn i'n mynd i'w chodi o'i chrud â “ byddai ei gwên yn ddechrau gwych i'r diwrnod. Y plentyn sy'n dilyn fy ngµr o gwmpas, gan rwbio ei ddwylo ynghyd, a dweud â Gwaith da' - gallwn fynd ymlaen am byth." 

Anfon pecyn gwybodaeth i mi
Back to Top